Avís legal – Política de privacitat – Cookies

1 Política de privacitat i protecció de dades personals

Mitjançant aquest avís, LOTUS BLAU FUNDACIÓ PRIVADA (en endavant FUNDACIÓ LOTUS BLAU), amb domicili social a c/ Antoni de Capmany 62 08301, Mataró, Barcelona, Espanya;  amb CIF G-62648555; informa els usuaris del portal web fundaciolotusblu.org sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant “Dades Personals”) perquè els Usuaris determinin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar a FUNDACIÓ LOTUS BLAU les Dades Personals que se’ls pugui requerir o que es puguin obtenir dels Usuaris si es donés la subscripció o alta en alguns dels serveis oferits per la FUNDACIÓ LOTUS BLAU al Portal o a través del Portal. La FUNDACIÓ LOTUS BLAU es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

En tals supòsits, la FUNDACIÓ LOTUS BLAU anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb prou antelació a la seva pràctica. Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades recopilades a través de formulari, seran inclosos en un fitxer de dades de caràcter personal amb la finalitat de tramitar adequadament la seva sol·licitud, el destinatari del qual serà FUNDACIÓ LOTUS BLAU. La FUNDACIÓ LOTUS BLAU, com a responsable del fitxer, garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades. Per a això, i amb la finalitat de facilitar-li aquest tràmit, només caldrà que ens enviï un missatge amb la seva petició, a l’adreça electrònica: info@fundaciolotusblau.org

Igualment, es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer. Remetent la informació sol·licitada als formularis, l’interessat consent expressament el tràmit i cessió de les seves dades a FUNDACIÓ LOTUS BLAU, per al compliment de la finalitat indicada a dalt.

Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades recopilades en els formularis seran incloses en un fitxer de la FUNDACIÓ LOTUS BLAU amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud i gestionar adequadament la prestació de serveis. Aquestes dades seran tractades per informar-lo i trametre-li  publicitat sobre promocions especials relatives a serveis o productes relacionats amb internet i les noves tecnologies. Si no desitja que les seves dades siguin tractades amb finalitat comercial, li preguem que ens comuniqui expressament el seu desig a info@fundaciolotusblau.org, on també podrà exercir el seu dret a accés, rectificació, cancel·lació i oposició que la normativa li reconeix.

 

2   Navegació web. Cookies

Les cookies són petits arxius de text que s’instal·len en el navegador de l’ordinador de l’Usuari per a enregistrar la seva activitat, enviant una identificació anònima que s’emmagatzema en aquest, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als Usuaris que s’hagin enregistrat prèviament i l’accés a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver d’enregistrar-se en cada visita. Es poden utilitzar també per a mesurar l’audiència, paràmetres del tràfic i navegació, temps de sessió, i/o controlar el progrés i el nombre d’entrades.

La FUNDACIÓ LOTUS BLAU procurarà en tot moment establir mecanismes adequats per a obtenir el consentiment de l’Usuari per a la instal·lació de cookies que ho requereixin. No obstant això, haurà de tenir-se en compte que, de conformitat amb la Llei, s’entendrà que l’Usuari ha donat el seu consentiment si modifica la configuració del navegador deshabilitant les restriccions que impedeixen l’entrada de cookies i que el consentiment no serà precís per a la instal·lació d’aquelles cookies que siguin estrictament necessàries per a la prestació d’un servei expressament sol·licitat per l’Usuari (mitjançant registre previ).

 

3   Condicions d’Ús i la seva acceptació

Aquestes condicions regulen l’ús de la web de la FUNDACIÓ LOTUS BLAU per l’usuari d’Internet, i expressen l’acceptació plena i sense reserves del mateix de totes i cada una de les condicions i restriccions que estiguin publicades a la web en el moment en què accedeixi a aquesta. L’accés a la web i/o la utilització de qualsevol dels serveis en ella inclosos suposarà l’acceptació de totes les condicions d’ús. La FUNDACIÓ LOTUS BLAU es reserva el dret a modificar unilateralment la web i els serveis oferits en aquesta, incloent-hi la modificació de les condicions d’ús. Per això es recomana a l’usuari que llegeixi aquest Avís Legal tantes vegades com accedeixi a la web.

 

4   Condicions d’utilització de la Web

L’usuari ha d’utilitzar la web de conformitat amb els usos autoritzats. Queda expressament prohibida la utilització de la web o qualsevol dels seus serveis amb fins o efectes il·lícits, contraris a la bona fe, a l’ordre públic o al punt establert a les condicions d’ús. Queda igualment prohibit qualsevol ús lesiu de drets o interessos de tercers o que, de qualsevol manera, dificultin la utilització per part d’altres usuaris la normal utilització de la web i/o dels seus serveis. La utilització de la web és gratuïta per l’usuari.

 

5   Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de la web (marca, noms comercials, imatges, icones, disseny i presentació general de les diferents seccions) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial de la FUNDACIÓ LOTUS BLAU o de tercers. En cap cas l’accés a la web implica que per part de la FUNDACIÓ LOTUS BLAU o del titular d’aquests drets: (1) s’atorgui autorització o llicència sobre aquests continguts, (2) es renunciï, transmeti o cedeixi totalment o parcialment cap dels seus drets sobre aquests continguts (entre d’altres, els seus drets de reproducció, distribució, diferents de les expressament autoritzades per la FUNDACIÓ LOTUS BLAU. Cap usuari d’aquesta web pot revendre, tornar a publicar, imprimir, baixar, copiar, retransmetre o presentar cap element d’aquesta web ni dels continguts d’aquesta, sense el consentiment previ per escrit de la FUNDACIÓ LOTUS BLAU, a no ser que la llei permeti, en la mesura raonable, copiar o imprimir els continguts per a ús personal i no comercial mantenint-los inalterats, en tot cas, el Copyright i la resta de dades identificatives dels drets de la FUNDACIÓ LOTUS BLAU i/o del titular dels drets d’aquests continguts. Aquesta web i els seus continguts estan protegits per les lleis de protecció de la Propietat Industrial i Intel·lectual internacionals i d’Espanya, ja sigui com a obres individuals i/o com a compilacions. L’usuari no pot esborrar ni modificar de cap manera la informació relativa aquests drets inclosos a la web. Queden reservats tots els drets a favor de la FUNDACIÓ LOTUS BLAU o del titular d’aquests.

 

6   Exclusió de Garanties i Responsabilitat

Exclusió de garanties i responsabilitat pel funcionament de la Web

La FUNDACIÓ LOTUS BLAU no garanteix i no assumeix cap responsabilitat pel funcionament de la web i/o dels seus serveis. En cas de produir-se interrupcions en el seu funcionament la FUNDACIÓ LOTUS BLAU tractarà, si això fos possible, d’advertir-ho a l’usuari. La FUNDACIÓ LOTUS BLAU tampoc garanteix la utilitat de la web i/o dels seus serveis per a la realització de cap activitat en particular, la seva infal·libilitat ni que l’usuari pugui utilitzar en tot moment la web o els serveis que s’ofereixin. La FUNDACIÓ LOTUS BLAU està autoritzada a efectuar totes les modificacions tècniques precises per a millorar la qualitat, el rendiment, l’eficàcia del sistema i de la seva connexió. A no ser que s’indiqui expressament en un termini, la prestació dels serveis té en principi una durada indefinida, no obstant això, la FUNDACIÓ LOTUS BLAU està autoritzada a donar per acabats algun dels serveis o l’accés a la web en qualsevol moment. Sempre que això sigui possible, la FUNDACIÓ LOTUS BLAU tractarà de comunicar-ho amb antelació a l’usuari.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts

Els continguts de tot tipus inclosos a la web que es troben disponibles pel públic en general, faciliten l’accés a informació, productes i serveis subministrats o prestats per la FUNDACIÓ LOTUS BLAU. Tals continguts són facilitats de bona fer per la FUNDACIÓ LOTUS BLAU amb informació procedent, a vegades, de fonts diferents de la FUNDACIÓ LOTUS BLAU. Per tant, la FUNDACIÓ LOTUS BLAU no pot garantir la fiabilitat, veracitat, exhaustivitat i actualitat dels continguts i, per tant, queda exclosa qualsevol tipus de responsabilitat de la FUNDACIÓ LOTUS BLAU que pogués derivar-se pels danys causats, directament o indirectament, per la informació a la qual s’accedeix per mitjà de la web. La FUNDACIÓ LOTUS BLAU no garanteix la idonïetat dels continguts inclosos a la web per a fins particulars de qui accedeix a aquesta. En conseqüència, tant l’accés a la web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en les mateixes s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi, i la FUNDACIÓ LOTUS BLAU no respondrà en cap cas i en cap mesura pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles a la web. Així mateix, la FUNDACIÓ LOTUS BLAU no serà en cap cas responsable per productes o serveis prestats o oferits per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocats per tercers i a les que es pugui accedir a través de la web.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat per enllaços a altres pàgines

La web pot permetre a l’usuari el seu accés per mitjà d’enllaços a altres pàgines web. La FUNDACIÓ LOTUS BLAU no respon ni fa seu el contingut de les pàgines web enllaçades, ni garanteix la legalitat, exactitud, veracitat i fiabilitat de la informació que incloguin. L’existència d’un enllaç no suposarà l’existència de relació de cap tipus entre la FUNDACIÓ LOTUS BLAU i la titular del lloc enllaçat. La FUNDACIÓ LOTUS BLAU no tindrà cap tipus de responsabilitat per infraccions o danys que es causin a l’usuari o a tercers pel contingut de les pàgines web a les quals es trobi unida per un enllaç. Jurisdicció i llei aplicable. Les condicions d’ús i els serveis oferts a la web es regeixen per la Llei Espanyola. La FUNDACIÓ LOTUS BLAU no té control sobre qui pugui accedir a la seva web i on puguin estar emplaçats. Tot i que la FUNDACIÓ LOTUS BLAU és conscient d’això, això no significa que se sotmeti a les jurisdiccions de països estrangers; en cas de conflicte o reclamació en relació a la web o qualsevol dels serveis aquí prestats, les parts acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de Madrid (Espanya).